❄️❄️❄️برف فشرده (Hard Pack)

برفی است که تا حد امکان فشرده شده است و بیشتر از آن فشرده نمی شود.


🌨🌨🌨برف پودری (Powder)

برفی است که به صورت طبیعی باریده شده و فشرده نشده است و شما در آن فرو می روید.

 


🌨برفاب (Slush)

برفی است که در حال آب شدن است که قبل از آن آب شده و دوباره یخ زده است که باعث می شود بیشتر متشکل از بلورهای یخ باشد تا بلورهای برف.

 


❄️❄️یخ (Ice)

زمانی که برف برای مدتی نباریده باشد، پیست یا مسیر حالت جامد و یخی پیدا می کند که باعث می شود فشار دادن لبه های اسکی به داخل برف سخت تر شود و کنترل کلی شما بر روی چوب اسکی کاهش یابد.


〰️〰️〰️برجستگی ها (Moguls / Bumps)

توده های برف بر روی پیست که در اثر حرکت زیاد اسکی بازان در روی یک نقطه و فشرده شدن برف در زمان پیچش ایجاد می شود