تینگ گراند:  محل شروع میدان است که با 2 تی مارکر مشخص می‌شود.

به سمت گرین:  همه منطقه بازی گلف (مسیر گلف) به استثنای تینگ گراند و پاتینگ گرین میدان‌های طی شده که شامل فیروی، راف، بانکر و هزارد (رو به رو یا جانبی) است. بانکر و موانع آبی است که می‌تواند رو به رو یا جانبی باشد.

پاتینگ گرین:  منطقه‌ای مخصوص است برای غلتاندن و دارای حفره‌ای است.

اوت آو باند: زمینی است که بازی در آن ممنوع است، به عبارت دیگر جزء مسابقه نیست.

موانع بی اثر: اشیاء طبیعی مانند سنگ‌ها، برگ‌ها، و سرشاخه ها مشروط به این که آزاد باشند، درگیر در خاک یا چمن نباشند، روییده نباشند، تعبیه و محکم نشده باشند و به توپ گیر نکرده باشند، موانع بی‌اثر تلقی می‌شوند.

موانع: اشیای ساخت دست انسان به استثنای اشیایی که اوت آو باند را معلوم می‌کنن..

آب پیش بینی نشده: هر انباشتگی موقت و گذری آب در مسیر مسابقه که قبل یا بعد از این که بازیکن در پشت توپ قرار بگیرد قابل دیدن باشد. مثل شبنم، برفک و برف آب پیش بینی نشده نیستند.

زمین تحت تعمیر: شامل هر قسمت از مسیر مسابقه است که توسط هیات بررسی مشخص شده باشد.